News

Know about our last news

Jun 6, 2016 / by Maksims / In Company / Leave a comment

Convening of the annual general meeting on July 01, 2016

JSC „VEF Radiotehnika RRR” informs that the shareholders meeting will take place at 16:00 on July 01, 2016 at 3D Kurzemes prospects.

Agenda of the meeting:
1. Report of the Board of  JSC „VEF Radiotehnika RRR” on the results of activities in year 2015.
2. Report of the Council of JSC „VEF Radiotehnika RRR” on the results of activities in year 2015.
3. Report of the sworn auditor of JSC „VEF Radiotehnika RRR”.
4. Confirmation of the report of JSC „VEF Radiotehnika RRR” on the results of activities in year 2015.
5. Distribution of profit of JSC „VEF Radiotehnika RRR” in year 2015.
6. Approval of the budget of JSC „VEF Radiotehnika RRR” and the plan of activities in year 2016.
7. Approval of the sworn auditor of JSC „VEF Radiotehnika RRR” for year 2016 and determination of the remuneration for auditor.
8. Denomination of a par value of shares from lats to euro and amendments to the Articles of Association.
9. Other questions

The record date for participation in the current JSC “VEF Radiotehnika RRR” shareholders meeting is June 21, 2016. Only persons who are shareholders on the record date are entitled with the number of shares they own on record date to participate in joint stock company “VEF Radiotehnika RRR “ordinary shareholders meeting on July 01, 2016.

Shareholders may attend the general meeting in person or through their representatives. Shareholders must register with I.D. card, the authorized representatives – also presented the power of attorney (a power of attorney form available at “VEF Radiotehnika RRR” website www.rrr.lv official statutory information for the central storage systems website www.oricgs.lv and the company  Nasdaq Riga web page www.nasdaqbaltic.com) or legal representatives to present a certificate.

Shareholders may inspect of the proposed decisions of the issues of the general meeting, and to make proposals and suggestions on the shareholders ‘meeting agenda included issues on working days starting from June 17, 2016 from 10.00 to 13.00, in the secretariat of  JSC “VEF Radiotehnika RRR”, at 3D, Kurzemes  prospekts, Riga, phone 67852054, but on the shareholders’ meeting day – at registration site.


Amendments to the Articles of Association.pdf
2016_POWER OF ATTORNEY.pdf
2016_POWER OF ATTORNEY.doc


 

Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR”  (vienotais reģ.Nr.LV400032867412) Valde paziņo, ka 2016.gada 01.jūlijā  pulkstens 16.00, Rīgā, Kurzemes prospektā 3D notiks akcionāru pilnsapulce.

Dienas kārtībā:
1. AS ”VEF Radiotehnika RRR” Valdes ziņojums par 2015.gada darbības rezultātiem.
2. AS ”VEF Radiotehnika RRR” Padomes ziņojums par 2015.gada darbības rezultātiem.
3. AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērināta revidenta ziņojums.
4. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2015.gada pārskata apstiprināšana.
5. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2015.gada peļņas sadale.
6. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2016.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana.
7. AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērinātā revidenta vēlēšanas 2016.gadam un atlīdzības noteikšana.
8. Akciju nominālvērtības denominācija no latiem uz eiro un statūtu grozījumi.
9. Citi jautajumi

Akcionāru reģistrēšanās  pilnsapulces dienā – 2016.gada 01.jūlijā  no 15.00 līdz 16.00 sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai AS “VEF Radiotehnika RRR”  kārtējā akcionāru pilnsapulcē ir 2016.gada 21. jūnijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR”  kārtējā akcionāru pilnsapulcē 2016.gada 01.jūlijā.

Akcionāri var piedalīties pilnsapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments, pilnvarotajiem pārstāvjiem – arī atbilstoši noformēta pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama AS “VEF Radiotehnika RRR” interneta majas lapā www.rrr.lv      oficiālās obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas  interneta mājas lapā www.oricgs.lv  un akciju sabiedrības Nasdaq Riga” internete mājas lapā www.nasdaqbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāri var iepazīties ar pilnsapulcē izskatāmo  jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus  par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sākot ar 2016.gada 17.jūniju darba dienās no pulksten 10.00 līdz 13.00, A/S ’VEF Radiotehnika RRR” sekretariātā, Rīgā, Kurzemes prospektā 3D, tālrunis 67852054, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.


2016.Pilnvarojuma_veidl_LV OMX,ORICGS.pdf
Statutu_grozijumi.pdf
2016.Pilnvarojuma_veidl_LV OMX,ORICGS.doc

Your comment