News

Know about our last news

Apr 1, 2021 / by Ivans Livča / In Company / Leave a comment

Convening of the annual general meeting on April 30, 2021

JSC „VEF Radiotehnika RRR” informs that the shareholders meeting will take place at 12:00 on April 30, 2021 at 3D Kurzemes prospects.

Agenda of the meeting:
1. Report of the Board of  JSC „VEF Radiotehnika RRR” on the results of activities in year 2020.
2. Report of the Council of JSC „VEF Radiotehnika RRR” on the results of activities in year 2020.
3. Report of the sworn auditor of JSC „VEF Radiotehnika RRR”.
4. Confirmation of the report of JSC „VEF Radiotehnika RRR” on the results of activities in year 2020.
5. Distribution of profit of JSC „VEF Radiotehnika RRR” in year 2020.
6. Approval of the budget of JSC „VEF Radiotehnika RRR” and the plan of activities in year 2021.
7. Conversion of bearer shares into registered shares.
8. Amendments to the Articles of Association .
9. Other questions

The record date for participation in the current JSC “VEF Radiotehnika RRR” shareholders meeting is April 30, 2021 from 11.00-12.00 at 3D Kurzemes prospects. Only persons who are shareholders on the record date are entitled with the number of shares they own on record date to participate in joint stock company “VEF Radiotehnika RRR “ordinary shareholders meeting on April 30, 2021.

The record date for the shareholders’ participation in the Company’s regular general meeting is April 21, 2021. Only persons who are shareholders on the record date are entitled to participate in the Company’s regular general meeting of shareholders on April 30, 2021 with the number of shares owned by them on the record date.

Shareholders may attend the general meeting in person or through their representatives. Shareholders may exercise the right to vote in writing before the shareholders’ meeting, using a secure electronic signature, by sending the vote to the e-mail address: vefrrr@latnet.lv or use the postal item to the address Kurzemes prospekts 3D, Riga, LV-1067. The voting form published on the Company’s website www.rrr.lv must be used for voting. Such a vote will be taken into account if received by the end of April 29, 2021. Shareholders with such a vote will be considered present at the shareholders’ meeting. A shareholder who has voted before the shareholders’ meeting may ask the Company to confirm the receipt of the vote. The Company shall send a confirmation to the shareholder immediately upon receipt of the shareholder’s vote.

If a shareholder has voted before the meeting, this does not prevent him from attending the meeting in person and participating in the voting. In this case, the vote previously cast by the shareholder will be cancelled and the vote cast during the meeting will be taken into account.

Upon registration, shareholders must present an identity document, authorized representatives – also a duly executed power of attorney or legal representatives must present an authorization document. Shareholders can get acquainted with the draft resolutions on the issues to be considered at the general meeting, as well as submit proposals and suggestions on the issues included in the agenda of the shareholders’ meeting starting from April 15, 2021 on working days from 10.00 to 13.00, Company accounting, Riga, Kurzemes prospekts 3D, phone , but on the day of the shareholders’ meeting – at the place of registration.

 

Attachments:
Meeting_List 30042021_VEF_RRR

 


Kārtējās akcionāru sapulces sasaukšana 2021. gada 30.aprīlī

Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR”  (vienotais reģ.Nr.400032867412), turpmāk – Sabiedrība, Valde paziņo, ka 2021.gada 30.aprīlī pulksten 12.00, Rīgā, Kurzemes prospektā 3D notiks akcionāru pilnsapulce. Gadījumā, ja Latvijas Republikas normatīvie akti un situācija valstī ierobežos akcionāru sapulces norisi klātienē Sabiedrības telpās, Sabiedrības sapulces norise var tikt organizēta atbilstoši spēkā esošajiem ierobežojumiem.
Dienas kārtībā:
1. Sabiedrības Valdes ziņojums par 2020.gada darbības rezultātiem;
2. Sabiedrības Padomes ziņojums par 2020.gada darbības rezultātiem;
3. Sabiedrības Revīzijas komitejas ziņojums par 2020. gada darbības rezultātiem;
4. Sabiedrības 2020.gada pārskata apstiprināšana;
5. Sabiedrības 2020.gada peļņas sadale;
6. Sabiedrības 2021.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana;
7. Uzrādītāja akciju konversija par vārda akcijām;
8. Statūtu grozījumi;
9. Citi jautājumi.

Akcionāru reģistrēšanās pilnsapulces dienā – 2021.gada 30.aprīlī  no pulksten 11.00 līdz 12.00 sapulces norises vietā.
Ieraksta datums akcionāru dalībai Sabiedrības kārtējās akcionāru pilnsapulcē ir 2021.gada 21.aprīlis. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sabiedrības kārtējā akcionāru pilnsapulcē 2021.gada 30.aprīlī.
Akcionāri var piedalīties pilnsapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību. Akcionāri var izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot balsojumu uz e-pasta adresi: vefrrr@latnet.lv vai izmantot pasta sūtījumu uz adresi Kurzemes prospekts 3D, Rīga, LV-1067. Balsošanai jāizmanto Sabiedrības mājaslapā www.rrr.lv publicētā balsošanas veidlapa. Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja saņemts līdz 2021. gada 29.aprīļa dienas beigām. Akcionāri ar šādu balsojumu tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.
Ja akcionārs būs balsojis pirms sapulces, tas neliedz viņam ierasties uz sapulci klātienē  un piedalīties balsošanā. Šajā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.
Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments, pilnvarotajiem pārstāvjiem – arī atbilstoši noformēta pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.
Akcionāri var iepazīties ar pilnsapulcē izskatāmo  jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus  par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sākot ar 2021.gada 15.aprīli darba dienās no pulksten 10.00 līdz 13.00, Sabiedrības grāmatvedībā, Rīgā, Kurzemes prospektā 3D, tālrunis 67852054, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.

Pielikumi:

 

Your comment